A incalcat Presedintele Senatului Romaniei legea 107/27 aprilie 2006?

Aseara l-am auzit pe Vasile Catu, in calitatea sa de Presedinte al Senatului Romaniei, strigand in Parlamentul Romaniei, “Slava Ukraina, Slava Romania!”.

Asa cum svastica este un simbol Indian dar actiunile Hitleristilor i-au conferit o noua semnificatie, care o face sa fie interzisa, tot asa “Slava Ukraina!” a dobandit o noua semnificatie odata cu Stepan Bandera.

Legea 107/27 aprilie 2006 spune ca in simbolurile cu caracter fascist sunt incluse si SLOGANURILE.

Mi se pare extrem de grav ca “al doilea om in stat” a adus deci un omagiu fascismului si l-a legat de Romania, atat prin caracterul oficial al sedintei cat si prin alaturarea celor doua tari in acelasi slogan.

Se poate sesiza cineva competent?

Rezumat: Istoria se repeta?

LEGE nr. 107 din 27 aprilie 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

EMITENTPARLAMENTUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Literele b) şi c) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:”b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română sau străină, printr-o hotărâre recunoscută potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi omenirii, precum şi orice persoană condamnată de către o instanţă penală internaţională pentru crime de război sau crime contra umanităţii;”.2. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:”d) prin holocaust se înţelege persecuţia sistematică sprijinită de stat şi anihilarea evreilor europeni de către Germania nazistă, precum şi de aliaţii şi colaboratorii săi din perioada 1933-1945. De asemenea, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, o parte din populaţia romă a fost supusă deportării şi anihilării.”3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:”Art. 3. – (1) Constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.”4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:”Art. 4. – (1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.”5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:”Art. 5. – Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.”6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:”Art. 6. – Negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.”7. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (4) vor avea următorul cuprins:”Art. 8. – (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON):…………………………………………………………………………….(4) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile.”Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 27 aprilie 2006.Nr. 107.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.